Wie schrijft, die blijft – Geheimschrijvers Van Teyens

We noteren het jaar onzes Heren 1588 als een vastberaden jongeman aanvangt met een nieuwe betrekking: Teye Saeckes treedt aan als de nieuwe secretaris van de Friese grietenij Opsterland. Hoe weinig zal de jongeling hebben kunnen bevroeden, dat hij in zijn familie de eerste is in een lange rij geheimschrijvers. In de daaropvolgende tweehonderd jaren zullen de directe nakomelingen van Teye Saeckes het secretarisambt van Opsterland namelijk maar liefst 125 lange jaren bekleden, terwijl een lid van datzelfde geslacht Van Teyens nagenoeg drie decennia als secretaris de pen voert in de belendende grietenij Utingeradeel.

Lees hieronder het volledige artikel: 

Teyens-geheimschrijvers

Saco van Teyens